PRIVACY & GEGEVENSVERWERKING

In het kader van onze dienstverlening voor werkgevers in de sector is Nieuws & Media de zogeheten verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze dienstverlening is onze verwerkersovereenkomst van toepassing.

In het kader van onze online dienstverlening voor professionals is Nieuws & Media de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat Nieuws & Media beslist welke persoonsgegevens
worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Nieuws & Media is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Op al onze diensten zijn voorts van toepassing ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens en ons Datalekprotocol. In essentie wordt hier het volgende in beschreven:

Nieuws & Media verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Leerplein Kinderopvang gebruikt
uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen indien dit voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is.

Nieuws & Media moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige
toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp). Nieuws & Media kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier. Daarom vragen we u bij uw aanmelding expliciet
naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Artikel 13 Wbp verplicht Nieuws & Media om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens
via een beveiligde verbinding plaats.

Nieuws & Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, van de Wbp).

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Nieuws & Media
van u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Nieuws & Media behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te
laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@nieuws.media.